Head Office

Sun - Thu: 9:30 am - 5:30 pm

Fri: 9:30 am - 3:00 pm

Branch Office

Sun - Thu: 7:30 am - 5 pm

Fri: 7:30 am - 3:00 pm

Closed on Saturdays & public holidays

Loan Products

कर्जा प्रकार  प्रयोजन  कर्जा रकम (अधिकतम)  व्याजदर सेवा प्रदान गर्ने समयावधि
साधारण कर्जा कृषि, व्यापार तथा लघु उद्यमको लागि   ३०००००।००  १८ प्रतिशत  कागजात पेश गरेको ३ दिन भित्र
व्यवसायिक कर्जा साना तथा मझौला उद्योग व्यापार व्यवसाय स्थापना गर्न, विस्तार गर्न ५०००००।०० १८ प्रतिशत  कागजात पेश गरेको ७ दिन भित्र
कृषि कर्जा   खाद्यान्न, नगदे बन पैदावार, जडिबुटी उत्पादन, कृषिमा आवश्यक मेशिन उपकरण खदि कुखुरा, पशु, मत्स्य पालनको लागि ५०००००।०० १६ प्रतिशत कागजात पेश गरेको ७ दिन भित्र
धितो कर्जा व्यवसायिक फर्म, उद्योग तथा व्यापार व्यवसाय स्थापना तथा विस्तार गर्न  १०,०००००।०० १८ प्रतिशत  कागजात पेश गरेको ७ दिन भित्र
घर घडेरी कर्जा घर घडेरी खरी दगर्न, घर निर्माण गर्न, बसोवास गरिरहेको घर ममंतसंभार गर्न तथा घरको तला थप्न ३०००००।०० १८ प्रतिशत  कागजात पेश गरेको ७ दिन भित्र

 

Notice
Career
Check Mail
Staff Login
Back To Top